Responsable del tractament de dades

Raó social: Virtual Domus S.L.
Domicili social: carrer Campins 22, 1er 3era, 08470 Sant Celoni Barcelona
Correu electrònic: info@virtualdomus.com
CIF: B-65316267

Mitjançant aquest avís, Virtual Domus S.L. informa als usuaris del lloc web baixmontseny.cat que, en compliment de l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones físiques respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals (LOPDGDD) facilitades seran incorporades al nostre arxiu titularitat de Virtual Domus S.L., amb domicili carrer Campins 22, 1er 3era, 08470 Sant Celoni Barcelona. L'accés al nostre lloc web baixmontseny.cat no exigeix ​​que l'usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l'accés i navegació a través d'aquest espai web suposa que l'usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i de les cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l'interessat, sol·licitat pel cas concret.
Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.
El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l'interès legítim de l'empresa per dur a terme aquests tractaments d'acord amb la normativa vigent.
Igualment, es podrà utilitzar la informació de l'usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de l'empresa.

II. Finalitat del tractament

L'informem que es recullen exclusivament les dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per a algunes de les següents finalitats:

 • Gestionar compres al marketplace
 • Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.
 • Gestionar l'ús de qualsevol d'aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa, i per tant, no limitadora, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d'informació.
 • Gestionar enviaments amb les diferents empreses de logística
L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD. Li comuniquem que l'empresa és la destinatària final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús de l'tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que no es realitzessin cessions a tercers, excepte en cas d'obligació legal o per poder realitzar els serveis sol·licitats, en forma de compra de productes o serveis, enviament dels productes, a les empreses venedores dels productes o empreses de logística.

IV. Mesures de seguretat

D'acord amb la normativa vigent, l'empresa garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L'empresa fa patent el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

V. Període de conservació de les dades

L'informem que les seves dades seran suprimits en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que hi hagi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, a el bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

VI. Drets dels usuaris

Finalment, també l'informem que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia de el document d'identitat a l'correu electrònic de l'empresa info@virtualdomus.com
En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si l'empresa està tractant dades personals que els concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.- Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular a el tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de l'empresa.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la matèria, situada al C / Jorge Juan, 6 (28001 Madrid). Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. L'empresa no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web. L'empresa es reserva el dret a modificar la present política de privacitat d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'ús de la web després dels canvis implicarà l'acceptació dels mateixos.

Dades de contacte

VirtualDomus
c./ Campins 22, 1º 3ª
08470 - Sant Celoni [BCN]
Tel. 93 848 47 47
info@virtualdomus.com

Darrera revisió Juliol 2020